VERKLARING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Villa d’Arnaud, gevestigd aan 795 Chemin du Nid du Duc, 83680 La Garde Freinet, Frankrijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

www.villadarnaud.fr

795 Chemin du Nid du Duc

83680 La Garde Freinet

Frankrijk

+33 6 26 04 32 55

(Morgaine) N. Visser - van Spankeren is de Functionaris Gegevensbescherming van Villa d”Arnaud.

Zij is te bereiken via info@villadarnaud.fr

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Villa d’Arnaud verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je in te schrijven voor de nieuwsbrief, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens ten behoeve van het verwerken van een (automatische) betaling

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@villadarnaud.fr, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Villa d’Arnaud verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verwerken van jouw reservering / boeking
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Villa d’Arnaud verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Villa d’Arnaud neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Villa d’Arnaud bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens worden alleen opgeslagen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor elk doel van de verwerking en worden onmiddellijk onmiddellijk daarna verwijderd, onverminderd de wettelijke opslagverplichtingen waarin de wet voorziet. Volgende dat:

In het geval dat gebruikers via de website een reservering maken bij Villa d’Arnaud, zullen de persoonlijke gegevens worden bewaard zolang de contractuele relatie tussen de partijen wordt gehandhaafd en in elk geval totdat wettelijke verplichtingen definitief zijn (door het verstrijken van de periode van het statuut van beperkingen).

In alle andere gevallen worden de verstrekte persoonlijke gegevens bewaard zolang de gebruiker de gegevens niet verwijdert. Evenzo worden de gegevens bewaard in overeenstemming met de wettelijke termijn die is uiteengezet in juridische, fiscale en boekhoudkundige aangelegenheden, met als referentie de datum van het verzoek om gegevens te verwijderen.

JURIDISCHE GRONDSLAG

De juridische grondslagen voor de verwerking zijn de volgende:

In het geval dat gebruikers via de website diensten van Villa d’Arnaud kopen, is de wettelijke basis voor de verwerking de uitvoering van het contract dat bij de partijen is aangegaan.

In alle andere gevallen is de wettelijke basis voor de verwerking de toestemming die door de gebruiker wordt verstrekt.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Villa d’Arnaud verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Villa d’Arnaud blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Villa d’Arnaud gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Villa d’Arnaud en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@villadarnaud.fr.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Villa d’Arnaud wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m...

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Villa d’Arnaud neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@villadarnaud.fr